Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 16. novembra 2018. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo skupaj z vami, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter številnimi drugimi partnerji.

 

Priporočamo vam, da izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka obogatite z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Predlagamo različne dejavnosti, kot so npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, pekarne, mlekarne…, predavanja povabljenih gostov in strokovnjakov in pogovor z njimi o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu, izvedbo natečaja ali kviza, priprava delavnic o prehrani in pripravljanju jedi, izdelava pogrinjkov, izdelava plakatov, panojev ali risb, kulturni/družabni program, obisk šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, okrasitev jedilnic, igralnic, učilnic in drugih prostorov na temo projekta, različne športne aktivnosti in povezovanje vsebine s Šolsko shemo. Veseli bomo, če boste, poleg naštetih predlogov, vpeljali še kaj novega.

 

Pri obeleževanju letošnjega dneva slovenske hrane se povezujemo s Slovenskim partnerstvom za tla.

Posebej želimo podariti pomen tal in njihovo vlogo pri pridelovanju kakovostne hrane. Predlagamo, da obravnavanje problematike tal obravnavate in vključite pri izvajanju vaših spremljevalnih dejavnosti. Nekaj gradivo v zvezi s tlemi je dostopnega na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/tla/slovensko_partnerstvo_za_tla/

 

Stroške za nakup živil za izvedbo projekta bo, podobno kot prejšnja leta, povrnilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pogoje za povrnitev stroškov določa Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski Zajtrk (Uradni list RS, št. 64/18): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3050/odredba-o-izvedbi-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2018

 

Odredba z uvajanjem pavšalnega nadomestila zmanjšuje administrativne obremenitve pri določanju višine upravičenih stroškov. Poenostavlja se tudi način vlaganja vlog za njihovo povrnitev.

 

Pomembna novost je uvedba pavšalnega nadomestila s katerim se opušča upoštevanje in obračunavanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) in njegovega morebitnega odbitnega deleža.

 

Upravičencem, torej vrtcem, osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se preprosto izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,52 EUR za vsakega vpisanega otroka ali učenca. Upošteva se število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2018.

 

Višina sredstev za povračilo stroškov za posameznega upravičenca se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila 0,52 eura in števila vpisanih otrok oziroma učencev iz prejšnjega odstavka. Strokovni sodelavci, ki so v času zajtrka skupaj z otroki oziroma učenci, do povračila stroškov z letošnjim letom niso več upravičeni.

 

Ker gre za pavšalno nadomestilo, vloga za povrnitev stroškov ne zahteva več navajanja stroškov za vsako živilo posebej, stopnjo obračunanega DDV in navajanja odbitnega deleža DDV.

 

Vloga se po novem vloži v elektronski obliki. Vloži se Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija), ki vzpostavi elektronsko izpolnjevanje prijavnega obrazca na spletnem vstopnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si, preko katerega upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede prijavo v njen informacijski sistem.

 

Vloga se po novem vloži v elektronski obliki. Vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija). Podpisana mora biti z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom upravičenca ali njegovega pooblaščenca. Agencija vzpostavi elektronsko izpolnjevanje prijavnega obrazca in prilog na spletnem vstopnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede prijavo v njen informacijski sistem.

 

Agencija odloči o višini sredstev za povračilo stroškov in izda odločbe. Po izdaji odločb izvede izplačilo. Pred izdajo odločb in izplačilom sredstev za povračilo stroškov izvaja administrativne kontrole. Rok za vložitev vlog je od 3. do 20. decembra 2018.

Podrobnejša navodila so zbrana v posebnem dokumentu in v krajšem povzetku:

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP